Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τυπώστε βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης με λίγα «κλικ» (ΦΕΚ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

 Καταργούνται οι σχετικές βεβαιώσεις για τα οδοιπορικά από τις τεχνικές υπηρεσίες των αιρετών Περιφερειών

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και ο χαρακτηρισμός, αποχαρακτηρισμός, κατάταξη και κατηγοριοποίηση του Οδικού Δικτύου της Χώρας.

Η τελευταία έντυπη έκδοση Οδηγού Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου υλοποιήθηκε από την τέως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (νυν Γενική Γραμματεία Υποδομών) το έτος 2006. Εξαιτίας των μεταβολών στη διάρθρωση και κατηγοριοποίηση του Οδικού Δικτύου της Χώρας και δεδομένου ότι παραδόθηκαν στην κυκλοφορία σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, η παλαιά έκδοση κατέστη ανεπίκαιρη και προκρίθηκε η αναγκαιότητα επικαιροποίησης και βελτίωσης του Οδηγού με την ανάπτυξη σύγχρονων και διαδραστικών εργαλείων.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο Σπίρτζη γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.Οι διατάξεις της αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων, εφεξής αποκαλούμενο «Δ.Ε.Υ.Χ.Α.».

Στόχος του Δ.Ε.Υ.Χ.Α είναι η αντικατάσταση της χρήσης του έντυπου Οδηγού Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας της (πρώην) Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης των διανυόμενων αποστάσεων των μετακινουμένων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της χώρας. Ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της διανυόμενης απόστασης γίνεται με καθορισμό σημείων αναφοράς (σημείο αφετηρίας – σημείο προορισμού), ενώ παρέχεται, από την εφαρμογή, η δυνατότητα της εποπτικής παρουσίασης της προτεινόμενης διαδρομής καθώς και της έκδοσης εγγράφου πιστοποίησης αυτής.

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αποτελεί την αρμόδια Διεύθυνση για το χαρακτηρισμό και την κατάταξη του οδικού δικτύου της χώρας, ενώ παράγει και διαθέτει τεκμηριωμένα διανυσματικά και περιγραφικά δεδομένα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της χώρας ήδη από το 2011 με χρήση ψηφιακών χωρικών υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συμβάλλοντας ενεργά στην εξυπηρέτηση των χρηστών των οδικών υποδομών.

Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης απόστασης.

Ως «απόδειξη της διανυόμενης απόστασης», θεωρείται το «έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» που παράγεται από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. και απεικονίζει την υπολογιζόμενη διαδρομή δια τοπωνυμίων σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας, τα σημεία αφετηρίας/προορισμού, την ημερομηνία και τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του εγγράφου.


Το παραγόμενο «έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης, όπου αυτή χρειάζεται να βεβαιωθεί, ενώ η ηλεκτρονική εφαρμογή (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) αντικαθιστά τον έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικής Απόστασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 2006 και εφεξής αποτελεί τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Ειδικότερα το ψηφιακό έγγραφο της διανυόμενης απόστασης αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνηση, χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης για κάθε περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης. Κατισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης σχετικής βεβαίωσης χιλιομετρικών αποστάσεων που εκδίδεται από διάφορους άλλους σχετικούς φορείς.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης kmd.ggde.gr.

Το manual της εφαρμογής:


πηγή http://staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :