Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

«Χάρτα» 9 σημείων για το μισθολόγιο- Τα πενθήμε­ρα και τα νυ­χτερινά απαλλάσ­σονται πλέ­ον από κρα­τήσεις για τα ασφαλιστι­κά ταμεία

 

Ενημέρωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών μετά τις συναντήσεις σε Αρχηγείο και ΤΕΑΠΑΣΑ.
Τα πενθήμε­ρα και τα νυ­χτερινά απαλλάσ­σονται πλέ­ον από κρα­τήσεις για τα ασφαλιστι­κά ταμεία, οπότε στις προσεχείς μισθοδο­σίες οι νέοι ασφαλισμέ­νοι θα έχουν μειωμένες κρατήσεις.

Η εφαρμογή του νέου μισθολογίου έχει προκαλέσει αναστάτωση στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, με μειώσεις στις τακτικές αποδοχές για την πλειοψηφία των αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, ιδίως των χαμηλόβαθμων. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών επισκέφτηκε τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / ΑΕΑ και το ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου υπήρξε συνάντηση με τον προϊστάμενο του τμήματος Μισθολογίου της εν λόγω Διεύθυνσης και την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ, ταξίαρχο Παναγιώτα Χαρώνη. Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψε μία «χάρτα» 9 σημείων, στην οποία αναλύονται τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για τους αστυνομικούς, όπως τα κατέγραψε σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / ΑΕΑ

1. Τα λάθη στα σημειώματα αποδοχών εντοπίζονται μέχρι στιγμής στην υπαγωγή συναδέλφων σε λάθος κλιμάκια λόγω της προϋπηρεσίας τους ή της θητείας τους στον Στρατό και οι χρόνοι αυτοί δεν ελήφθησαν σε ορισμένους υπόψη από την αρμόδια Δι­εύθυνση του Αρχηγείου, η οποία τηρεί σχετικά αρχεία και είναι αρμόδια για την υπαγωγή του κάθε αστυνομικού στο αντίστοιχο κλιμάκιο. Καλό είναι όσοι συνάδελφοι έχουν προϋπηρεσία ή Στρατό, αφού ελέγξουν πρώτα με προσοχή τα οικονομικά και λοι­πά στοιχεία της μισθοδοσίας τους, σε σχέση με τον νόμο 4472/2017 και διαπιστώσουν ότι έχουν υπαχθεί σε λάθος κλι­μάκιο, να το δηλώσουν στην Υπηρεσία τους.

2. Για να ελέγξουμε τη μετάβασή μας από το παλιό στο νέο μι­σθολόγιο, συγκρίνουμε το σημείωμα αποδοχών του Δεκεμβρίου 2016 με το σημείωμα του Ιανουαρίου 2018 που εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ατομική μας κατά­σταση (οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας κ.λπ.) του Ιανουαρίου 2017, αφού ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2017.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4488/2017 και Ν.4472/2017, τα πενθήμερα και νυχτερινά απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, οπότε στις προσε­χείς μισθοδοσίες οι νέοι ασφαλισμένοι θα έχουν μειωμένες κρα­τήσεις. Εξυπακούεται ότι οι κρατήσεις που διενεργήθηκαν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1/1/2017 έως την τρέχουσα μισθο­δοσία θα επιστραφούν σε προσεχείς μισθοδοσίες.

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού έχει ήδη ζητήσει από τις Διευθύνσεις των νομών που δικαιούνται το μηνιαίο επί­δομα παραμεθορίου ύψους 100 ευρώ τα στοιχεία των συναδέλ­φων που ενίσχυσαν τις Υπηρεσίες τους από 1/1/2017, προκειμένου στις προσεχείς μισθοδοσίες να καταβληθεί το ανάλογο πο­σό σε κάθε δικαιούχο. Ζητήθηκε η κατά το δυνατό επίσπευση της διαδικασίας.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 υπάρχει μια νέα επιβάρυνση στον φόρο που παρακρατείται από όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, η οποία έχει να κάνει με την κατάργηση της ελάφρυνσης-έκπτωσης του 1,50% που ίσχυε μέχρι 31/12/2017, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του Ν.4472/2017 (καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013).

ΤΕΑΠΑΣΑ

6. Στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 δεν εφαρμόστηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου η εφαρμογή της νέας απόφασης που πήρε ομόφωνα το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σχετικά με τα νέα μειωμένα ποσοστά κρατήσεων. Οι προαναφερόμενες κρατήσεις καθώς και των προηγούμενων μηνών του 2017 θα επιφέ­ρουν μειώσεις στα ποσοστά των κρατήσεων για τους Τομείς Πρό­νοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα συμψηφιστούν στην επόμενη μισθο­δοσία. Επισημαίνεται ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 28/12/2017.

7. Έχει υποβληθεί πρόταση του ΤΕΑΠΑΣΑ προς την ΓΔΟΕΣ προκειμένου οι επιπλέον αναδρομικές κρατήσεις, εφόσον υπάρ­χουν, να κρατηθούν σε δόσεις ως εξής: έως 100 ευρώ σε 10 δό­σεις, από 101 έως 300 ευρώ σε 20 δόσεις και από 301 ευρώ και πάνω σε 36 δόσεις.

8. Σε επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ θα αποφασιστεί η έγκριση των εκκρεμών αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συναδέλφων που είναι ασφαλι­σμένοι στον Τομέα Πρόνοιας της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και αφορούν το έτος 2015 και έπειτα. Η χορήγηση αυτή θα γίνει μετά από την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, ενώ θα αρχί­σει να εξετάζει και τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι για οικονομική ενίσχυση και αφορούν το έτος 2018.

Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων - ΚΥΥΑΠ

9. Από τις 15/1/2018 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το ηλεκτρονι­κό σφραγιδάκι και από την 1/2/2018 ολοκληρωτικά στους Νο­μούς Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου, όπου ήδη έχουν υπογράφει οι σχετικές συμβάσεις με τους αντίστοιχους Φαρμα­κευτικούς Συλλόγους. Στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένε­ται να υπογράφουν αντίστοιχες συμβάσεις και με άλλους Φαρμα­κευτικούς Συλλόγους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύ­τερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΚΥΥΑΠ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-05/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :