Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   &  ΘΡΑΚΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ  -  ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

      Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ», με έδρα την Κομοτηνή.

ΣΚΟΠΟΣ  -  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 2

    Σκοπός  της  Ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της. Η συνεργασία της Ένωσης με τους διαφόρους τοπικούς, κοινωνικούς φορείς και τα ορισμένα θεσμικά όργανα της πολιτείας, η συμμετοχή της σε προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης που αφορούν το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη και την προβολή του αστυνομικού έργου στην κοινωνία. Δύναται επίσης να συμβάλει και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
    Η Ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους, να συνιστά καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να πραγματοποιεί επιμορφωτικές ημερίδες (μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, υπηρεσίες και συλλόγους) προκειμένου να παρέχει μαθήματα γενικότερης ενημέρωσης - επιμόρφωσης των μελών της. Μπορεί επίσης να δημιουργεί και ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών της.
    Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων: (α)Να αναφέρεται στις Διοικητικές και άλλες Αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τις εργασιακές και επαγγελματικές σχέσεις και τα γενικότερα συμφέροντα των μελών της, (β)Να επιδιώκει τη συμμετοχή της σε τοπικές εκδηλώσεις και δράσεις, που αφορούν κοινωνικά προβλήματα – πολιτιστικές αναζητήσεις, θέματα ασφάλειας του πολίτη και καλυτέρευσης των όρων ποιότητας της καθημερινής του ζωής, προτείνοντας τρόπους δράσεις και αντιμετώπισης, ώστε να αναδεικνύεται και η κοινωνική προσφορά της Ένωσης και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα, (γ)Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών, που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της, (δ)Να πραγματοποιεί, να οργανώνει μόνη της ή να συνδιοργανώνει από κοινού με άλλες Ενώσεις, Συλλόγους και λοιπά αναγνωρισμένα Σωματεία, επιμορφωτικές ημερίδες για θέματα που προβληματίζουν και ενδιαφέρουν την κοινωνία.
    Η Ένωση και τα μέλη της δεν επιτρέπετε ιδίως:  (α)Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών φορέων ή προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών, (β)Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους, (γ)Να αναμειγνύονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα Διοίκησης της Υπηρεσίας.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3

     Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και  Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας  (γενικών και ειδικών καθηκόντων), καθώς και οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι (εάν υφίστανται), οι οποίοι υπηρετούν στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).  Η αίτηση εγγραφής, συνεπάγεται τη γνώση, την αποδοχή και την πλήρη συμμόρφωση  του αιτούντος Αξιωματικού ή Ανθυπαστυνόμου με τις καταστατικές διατάξεις και τους σκοπούς της Ένωσης. Η αίτηση εγγραφής στην Ένωση, γίνεται αποδεκτή με πλειοψηφική απόφαση του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του ή απορρίπτεται (δεν εγκρίνεται) για ιδιαίτερους συνδικαλιστικούς ή πειθαρχικούς λόγους. Είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει τον τελευταίο μήνα (30ημέρες) πριν από τις αρχαιρεσίες, για αυτό οι αντίστοιχες αιτήσεις εγγραφής θα εξετάζονται από το Δ.Σ. αμέσως μετά το πέρας διενέργειάς τους.
    Τα εγγεγραμμένα αυτά μέλη, αποτελούν τα τακτικά μέλη της Ένωσης και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να τη θέσει προς συζήτηση και να απαντήσει στην πρόταση, το πολύ μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρώτη χρονολογικά συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση εντός ανωτάτου χρονικού ορίου (60) ημερών από την ημερομηνία που ελήφθη γραπτώς ή που τέθηκε προφορικά.
    Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει διαρκή υποχρέωση να λειτουργεί  σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα της Ένωσης για τα θέματά του και γενικότερα να συμμορφώνεται με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της. Δεν επιτρέπεται η απευθείας αλληλογραφία, η επικοινωνία για συνδικαλιστικό θέμα ή πρόβλημα μέλους απευθείας με το δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία), χωρίς την διαμεσολάβηση ή την προηγούμενη έγκριση του Πρωτοβάθμιου οργάνου της Ένωσης.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΜΕΛΩΝ  &  ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ -  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 4

 Α. Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση ή προσβάλλει με τη διαγωγή του την αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας παραπέμπεται στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης. Παραπομπή μέλους στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΑ.ΑΜΘ  γίνεται υποχρεωτικά και όταν υπάρχει αμετάκλητη σε υπηρεσιακό επίπεδο, επιβολή ανώτερης ή ανώτατης πειθαρχικής ποινής σε βάρος του.
    Οι πειθαρχικές ποινές, κατά αύξουσα σειρά σοβαρότητας, που μπορεί να επιβληθούν είναι: (α) Γραπτή επίπληξη,  (β)Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο  και  τέλος (γ)Οριστική αποβολή.  Η Γραπτή επίπληξη και η Προσωρινή αποβολή επιβάλλονται από το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης,  ενώ η Οριστική αποβολή αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα. Η Προσωρινή Αποβολή έχει ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του μέλους κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που επιβάλλεται, ενώ κατά την επιβολή Οριστικής αποβολής το μέλος διαγράφεται από την Ένωση οριστικά, ΧΩΡΙΣ να έχει τη δυνατότητα κατάθεσης νέου αιτήματος εγγραφής.   
     Κατά τη πειθαρχική διαδικασία της Ένωσης προβλέπεται ότι, πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, ο υπό κατηγορία προσκαλείται εγγράφως για να απολογηθεί προφορικά  ή εφόσον επιθυμεί με υπόμνημα ενώπιον του Πενταμελούς Πειθαρχικού οργάνου, το οποίο κρίνει αν πρέπει να του επιβληθεί απευθείας η ποινή της Γραπτής επίπληξης ή της προσωρινής αποβολής, ή αν πρέπει ταυτόχρονα με την επιβολή της προσωρινής αποβολής να παραπεμφθεί και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης) με το ερώτημα της οριστικής αποβολής, συντάσσοντας προς τούτο σχετική πρόταση. Στον εγκαλούμενο τάσσεται προθεσμία προς απολογία τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της επίδοσης της κλήσης σε απολογία. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του από πρόθεση ή εξ απείθειας, επιβάλλεται κανονικά η ποινή σύμφωνα με τα παραπάνω.

 Β.  Στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης παραπέμπονται με την ίδια ως άνω πειθαρχική διαδικασία, όταν παραβιάζουν τις διατάξεις του Καταστατικού, οι εκλεγμένοι ή οι καθορισμένοι με απόφαση του Δ.Σ στα διάφορα όργανα της Ένωσης (άρθρο 7 παρόντος) καθώς και οι Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδία αλλά και οι Εκπρόσωποι της στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Α.Μ&Θ.  Το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο σε αυτή τη περίπτωση σύγκλισής του, μπορεί να επιβάλλει τη πειθαρχική ποινή της «Γραπτής Επίπληξης».
     Κατ’ εξαίρεση αυτού, το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί  επίσης να επιβάλλει και την παύση των καθηκόντων των καθορισμένων με απόφαση Δ.Σ μελών των Γραμματειών Ανθυπαστυνόμων και Γραμματειών  Γυναικών,  καθώς και των τακτικών ή αναπληρωματικών Εκπροσώπων της Ένωσης στα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Δ.Α Δράμας, Δ.Α. Καβάλας,  Δ.Α Ξάνθης,  Δ.Α Ροδόπης,  Δ.Α Αλεξανδρούπολης και Δ.Α Ορεστιάδας.   
     Ειδικά, για τη παύση των καθηκόντων του  Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου της Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ, στα τοπικά υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Α.Μ.Θ. προβλέπεται να επιβληθεί όταν:
§  δεν είναι συνεπής στην παρουσία του στο οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων αν και προσκλήθηκε έγκαιρα και νομότυπα πριν την συγκρότησή του,
§  όταν παραλείπει να ενημερώνει έγκαιρα τον αναπληρωτή εκπρόσωπο σε περίπτωση κωλύματός του, με αποτέλεσμα η Ένωση να μην έχει θεσμική εκπροσώπηση στο Συμβούλιο,
§  όταν δεν συνεργάζεται αρμονικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ήτοι δεν προσέρχεται στα Δ.Σ όταν προσκαλείται και  δεν ενημερώνει συστηματικά για τα θέματα και αιτήματα μεταθέσεων-τοποθετήσεων προσωπικού που απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Μεταθέσεων,
§  όταν δεν υποστηρίζει τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης που εκπροσωπεί [με την προϋπόθεση ύπαρξης υπηρεσιακής δυνατότητας],
§  όταν δεν μεταφέρει θεσμικά την δεδομένη άποψη-θέση του Δ.Σ της Ένωσης σε αυτά.  
    Σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής παύσης καθηκόντων, η αντικατάσταση του έκπτωτου μέλους Γραμματείας ή Εκπροσώπου Συμβουλίων Μεταθέσεων γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στα επόμενα άρθρα του Καταστατικού.
 Γ. Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται:  (α)Με γραπτή αίτηση (διαγραφής), η οποία γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος λογιστικού τριμήνου και ισχύει μετά το τέλος αυτού, κατόπιν τυπικής απόφασης του Δ.Σ στην αμέσως επόμενη, της αίτησης διαγραφής, τακτική συνεδρίαση, (β)Με την έξοδό τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την ενεργό υπηρεσία ή σε περίπτωση μετάθεσής τους σε άλλη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας, (γ)Απευθείας, με πράξη διαγραφής στην πρώτη χρονολογικά συνεδρίαση του Δ.Σ. σε περίπτωση επιβεβαιωμένης εκλογής τους σε όργανο άλλης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Αστυνομικών, χωρίς τη παραπομπή του στο Πενταμελές Πειθαρχικό  Συμβούλιο,  (δ)Σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής Οριστικής αποβολής από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα  και  (ε)Λόγω ταυτόχρονης εγγραφής του σε άλλη Συνδικαλιστική Οργάνωση Αστυνομικών [το μέλος καλείται να επιλέξει εντός προθεσμίας ενός μηνός τη Συνδικαλιστική Οργάνωση αποκλειστικής εκπροσώπησής του και  σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας το μέλος διαγράφεται κατά τον τρόπο του εδάφ. γ΄ του παρόντος].
     Σε όλες τις περιπτώσεις η διαγραφή γίνεται με δεσμευτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση αφ’ ής περιήλθε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του ή κατά τα ανωτέρω αιτία διαγραφής.
     Κατώτερο χρονικό διάστημα δικαιώματος μέλους υποβολής γραπτής αίτησης διαγραφής (εδαφ.α΄) είναι οι έξι (6) μήνες, εκτός των αναφερόμενων περιπτώσεων του εδαφίου (β).  Χρονικός περιορισμός δεν υφίσταται για τις περιπτώσεις διαγραφής μέλους στα εδάφια (γ), (δ) & (ε) του παρόντος.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Άρθρο 5
      Πρόσωπα (μέλη της Ένωσης και μη)  που έχουν διακριθεί για το έργο ή την επίδοσή τους ή την προσφορά τους έχοντας προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ελληνική Αστυνομία ή στην Ένωση ή στην κοινωνία  γενικότερα, μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να ανακηρυχτούν ως Επίτιμα Μέλη.
      Στην ειδικότερη περίπτωση, που κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ήταν μέλος της Ένωσης και είχε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα θέση στο Προεδρείο ή τα λοιπά θεσμοθετημένα συνδικαλιστικά όργανα, όταν αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία δύναται μετά από απόφαση του Δ.Σ., να ανακηρυχθεί Επίτιμος της θέσης που κατείχε στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στα όργανα αυτής. Πρόσωπα της παρούσης παραγράφου, που κατείχαν διαφορετικές θέσεις και συνδικαλιστικές ιδιότητες μπορούν να γίνουν Επίτιμα, μόνο για μία από αυτές, συγκεκριμένα αυτής για την οποία διακρίθηκαν με τη προσφορά τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ - ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 6

      Πόροι της Ένωσης είναι:
  (α) Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών, οι μηνιαίες συνδρομές τους, οι έκτακτες και οι εθελοντικές εισφορές αυτών. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορίζεται ή να τροποποιείται το ακριβές χρηματικό ποσό του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών, το ύψος της μηνιαίας συνδρομής τους καθώς και της έκτακτης εισφοράς.
  (β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης. Για την αξιοποίηση της περιουσίας της απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία καταγράφεται στο σχετικό Πρακτικό της οικείας Συνεδρίασης του Δ.Σ.
  (γ) Τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, καθώς και τα έσοδα από κληροδοσίες. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις και δωρεές πρέπει πάντα να γίνονται επώνυμα. Ανώνυμες δωρεές ή επιχορηγήσεις, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αποδίδονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή διατίθενται για τον εξοπλισμό και τις υλικοτεχνικές ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 (δ) Τα έσοδα πώλησης ημερολογίων, αντζεντών κ.λ.π. και διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων και εορτών.
 (ε) Τα έσοδα από τη λειτουργία (διαφημίσεις κλπ) της Επίσημης Ιστοσελίδας της Ένωσης στο διαδίκτυο και τη διανομή της έντυπης συνδικαλιστικής εφημερίδας της, εφόσον το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο δίνει έγκριση. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. έχει χρονική διάρκεια ίση της θητείας του. Τα έσοδα ελέγχονται, καταχωρούνται στον ετήσιο ισολογισμό και εγκρίνονται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
    Σε κάθε περίπτωση  ότι όλα τα παραπάνω έσοδα υπέρ ταμείου της Ένωσης θα ελέγχονται σε τακτική βάση ανά εξάμηνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
   Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ άπαξ και μπορεί να αυξομειωθεί ή ακόμα να καταργηθεί με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ. σύμφωνα με τη παραγρ.α΄ του παρόντος. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους μπορεί να αυξομειωθεί (όχι να καταργηθεί) με απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνη γνώμη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που παρακολουθεί τα οικονομικά. Αυτή ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ το μήνα ή αλλιώς σε (15) ευρώ το κάθε λογιστικό τρίμηνο, μέρος της οποίας- σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που αφορούν τις εισφορές των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αξιωματικών Αστυνομίας – ¼ ή το 25% ή άλλο καθορισμένο ποσοστό αυτής αποδίδεται στην δευτεροβάθμια οργάνωση, την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) και για όσο διάστημα η Ένωση είναι μέλος της, το δε υπόλοιπο ¾ ή 75% , αποδίδεται στο Ταμείο της  Ένωσης.
     Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών καταβάλλεται  απευθείας στον/ην Ταμία της Ένωσης ενώ οι μηνιαίες τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, παρακρατούνται απευθείας από την εκάστοτε αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τη  Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α εν προκειμένω και αποδίδονται απευθείας στην Ένωση, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερωμένες καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σε αυτή, είτε μέσω της Ομοσπονδίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α).

ΟΡΓΑΝΑ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 7

       Α.  Όργανα της Ένωσης είναι:
       α.  Η Γενική Συνέλευση
       β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο
       γ.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή
       δ.  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
       ε.  Η Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων και η Γραμματεία Γυναικών
      στ. Οι Ειδικές Επιτροπές

       Β.  Αντιπρόσωποι  / Εκπρόσωποι της Ένωσης  είναι:
      α. Στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), οι αιρετοί Αντιπρόσωποί της στο δευτεροβάθμιο
        όργανο, για το διάστημα της θητείας εκλογής τους.
      β. Στα υπηρεσιακά συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.Θ, οι
        αιρετοί Εκπρόσωποί της σε αυτά.
     γ. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο ορισθέν από πρόσωπο του Δ.Σ είναι οι  
        Εκπρόσωποι της Ένωσης  στους  λοιπούς αναγνωρισμένους  θεσμούς,  στις  δημόσιες
        εκδηλώσεις καθώς και ενώπιον αρχών και φορέων.
     δ. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, εκπρόσωποι της Ένωσης είναι  τα τοπικά μέλη
       του Δ.Σ και όταν δεν υφίστανται εκλεγέντες σε αυτό, οι σύνδεσμοι της ασκούν ρόλο
        διαμεσολάβησης με τα τοπικά μέλη των επιμέρους Διευθύνσεων Αστυνομίας Α.Μ.Θ.
      
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

      Η  Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, κατά το πρώτο (α΄) εξάμηνο, έκαστου ημερολογιακού Έτους. Έκτακτα συνέρχεται, όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα έκτο (1/6) των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή τους, που θα αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Δ.Σ. η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Τα μέλη καλούνται με ατομική πρόσκληση ή με έγγραφη ανακοίνωση που αποστέλλεται στις αστυνομικές Υπηρεσίες της Α.Μ.&Θ., ένα μήνα νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ.  Σε περίπτωση έκτακτης  Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να περιορισθεί σε τρεις (3) ημέρες. Οι προσκλήσεις – ανακοινώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: (α) Τον τόπο, τον χώρο, την ημέρα και την ώρα της γενικής συνέλευσης, (β)Τα θέματα που θα συζητηθούν. Τόπος ορίζεται η έδρα της Ένωσης ή άλλη περιοχή εντός της Περιφέρειας Α.Μ.&Θ., που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. Αντίστοιχα και ο χώρος (αίθουσα) πραγματοποίησης της θα ορίζεται ομοίως για  κάθε έτος, με σχετική απόφαση του Δ.Σ., στον ορισμένο τόπο με κριτήρια καταλληλότητας.
     Η  Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και χώρο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν βρεθούν παρόντα. Ειδικά όμως για την παύση του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών και αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 
     Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος δεν επιτρέπεται να απουσιάζει για συμμετοχή σε Συνελεύσεις της Ένωσης, ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) των Αξιωματικών και ενός τρίτου (1/3) των Ανθυπαστυνόμων, με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητού της. Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Συνέλευση, ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών δι’ επιλογής από κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, με μέριμνα του Διοικητή της Υπηρεσίας, συντασσομένου προς τούτο Πρακτικού που παραμένει στον οικείο φάκελο του Αρχείου.
      Την έναρξη των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γ.Σ. και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Διαβάζονται από τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση. Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το προεδρείο. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του, καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία συμπληρώνεται το προεδρείο με ένα (1) αντιπρόεδρο, ένα (1) πρακτικογράφο και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναλαμβάνει να διευθύνει την συζήτηση και να καθορίσει τη σειρά των τοποθετήσεων των μελών.
       Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία φανερή ή μυστική, ποτέ όμως δια βοής. Είναι πάντοτε μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής ή Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), επίσης σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκρισης λογοδοσίας και σε προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη, όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, που απαιτείται για την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 9

   α.  Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
   β. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διοικητικό απολογισμό-πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
   γ. Επικυρώνει τον απολογισμό-οικονομικό ισολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.
   δ.  Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικής ποινής της οριστικής αποβολής, σε βάρος των μελών της Ένωσης  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού.
   ε. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.
 στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της Ένωσης.
  ζ. Επισημαίνει τα απασχολούντα προβλήματα των μελών και της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για την επίλυσή τους.
  η. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.
  θ. Εγκρίνει Ψήφισμα, με κατηγοριοποιημένα [θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ] τα προβλήματα των μελών της Ένωσης προκειμένου αποσταλεί –κατατεθεί ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, φορέα, θεσμού ή άλλου οργάνου.
     Στην ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για τα ανωτέρω οριζόμενα στα εδάφια (β) και (γ) θέματα:
(α) Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε, (β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό-ισολογισμό του περασμένου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό οπότε  αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 
(γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή ακολούθως διαβάζει την έκθεση για την νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου,
(δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη, των πεπραγμένων και των οικονομικών δαπανών της Ένωσης προκειμένου για την απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Σ. -  ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 10

  Α.  Η  Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται,  από επτά (7) μέλη συμβούλους εφόσον η Ένωση ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες αριθμεί ως και διακόσια πενήντα (250) εγγεγραμμένα, οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ή από εννέα (9) μέλη συμβούλους εφόσον τα συνολικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης είναι διακόσια πενήντα ένα (251) και περισσότερα, τα οποία εκλέγονται για μία τριετία (3 έτη).
    Ο Πρόεδρος συντονίζει τις δράσεις του Δ.Σ. προκειμένου για την επιτυχία των στόχων της Ένωσης και της γενικότερης εκπλήρωσης της θεσμικής αποστολής της. Στην περίπτωση συγκρότησης επταμελούς (7μελούς) Δ.Σ η σύνθεση των αξιωμάτων έχει ως εξής: α)Πρόεδρος,   β)Α΄ Αντιπρόεδρος,   γ)Β΄ Αντιπρόεδρος,  δ)Γενικός Γραμματέας,  ε)Αναπληρωτής  Γεν.Γραμματέα,   στ)Οργανωτικός Γραμματέας  και  ζ)Ταμίας.  Στην περίπτωση συγκρότησης εννεαμελούς (9μελούς) Δ.Σ, στην ανωτέρω σύνθεση προστίθενται επιπλέον θέσεις  Γ΄ Αντιπρόεδρου και  Εκτελεστικού Γραμματέα, ενώ εάν κάποιο/α μέλος/η του Δ.Σ εκλεγεί-εκλεγούν και σε δεύτερη θέση εντός του Προεδρείου [οπότε καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις-αξιώματα], στη σύνθεση των Δ.Σ προστίθεται αντίστοιχος αριθμός Μελών-Συμβούλων. 
    Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (από τη Γενική Συνέλευση), το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει κανονικά ανανεωμένη τη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος, τριετή (3) θητεία.
 Β.  Η χάραξη στρατηγικής, ο γενικότερος καθορισμός των στόχων και δράσεων της Ένωσης, ο ενιαίος συντονισμός όλων των οργάνων της και η λήψη των πολύ σοβαρών αποφάσεων (με δεσμευτική εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο),  γίνεται από το Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο που οριοθετεί τις ενέργειες και απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου για την εκπλήρωση των αποφάσεων και των Ψηφισμάτων της Γενικής  Συνέλευσης. Σε αυτό το όργανο [Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο] μετέχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης, οι Εκπρόσωποι της στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας, οι Αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Ομοσπονδία, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα ορισθέντα μέλη των Γραμματειών Ανθυπαστυνόμων και Γυναικών.
    Πρόεδρος του Διευρυμένου Δ.Σ. είναι πάγια ο εκάστοτε Επικεφαλής του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού/παράταξης που διοικεί το Δ.Σ της Ένωσης. Συγκαλείται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο με απόφαση του Προέδρου του Διευρυμένου Δ.Σ και εκτάκτως όποτε άλλοτε απαιτηθεί, αφού προσκαλέσει τους μετέχοντες, ενώ απαρτία υπάρχει εφόσον αριθμητικά είναι παρόντα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη του Διευρυμένου Δ.Σ. εάν συστάθηκε εννεαμελές Δ.Σ και δεκατρία (13) μέλη εάν συστάθηκε επταμελές Δ.Σ.     

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Άρθρο 11

    Οι Επικεφαλής των συνδυασμών-παρατάξεων και οι υποψήφιοι τους ξεχωριστά, υποβάλουν γραπτή  δήλωση προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφουν αναλυτικά το όργανο/α για το/α οποίο/α θέτουν υποψηφιότητα, τον συνδυασμό που εντάχθηκαν ή δηλώνουν ως ανεξάρτητοι στην αίτησή τους, η οποία κατατίθεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ψηφοφορία μαζί με το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ υπέρ Ταμείου Ένωσης, από κάθε υποψήφιο. Η ένταξη του υποψηφίου σε κάποια παράταξη προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση του ιδρυτή-Επικεφαλής της, ενώ σε αρνητική περίπτωση (μη έγκρισης του αιτήματος υποψηφιότητας) ενημερώνεται έγκαιρα ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου εφόσον επιθυμεί να υποβάλλει εμπρόθεσμα προς το Δ.Σ, νέο αίτημα με άλλη συνδικαλιστική παράταξη ή ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
    Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας προς υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική επιτροπή, τους Εκπροσώπους της Ένωσης στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.&Θ. και για τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην δευτεροβάθμια οργάνωση την Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α). Στη συνέχεια εκτυπώνει τα παραταξιακά ψηφοδέλτια όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις αιτήσεις των υποψηφίων και την αναφορά του Επικεφαλής έκαστου Συνδυασμού, καθώς και τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια των ανεξάρτητων υποψηφίων [εφόσον εφίστανται] για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, για τους εκπροσώπους της Ένωσης στα κατά τόπους Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.&Θ καθώς και για τους υποψηφίους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), στα οποία τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.
    Τα ψηφοδέλτια, μαζί με ομοιόμορφους φακέλους, παραδίνονται από το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή. Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων, η Εφορευτική Επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό και έπειτα επιτρέπεται η ψηφοφορία σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ –
 ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ]

Άρθρο 12

Α. Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων της Ένωσης στα Συμβούλια μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.&Θ, διαρκούν μετά από πλειοψηφική απόφαση του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου  από μία (1) ως και τρείς (3) συνεχόμενες μέρες, με μία ή περισσότερες κάλπες και γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία εντός του τελευταίου μήνα που λήγει η τριετής θητεία του Δ.Σ. (ανάλογα σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που θα εκτιμά τη τρέχουσα υπηρεσιακή συγκυρία-καταλληλότητα), ταυτόχρονα, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.1264/1982 (άρθρο 18 του Ν.3938/2011),  με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και σε ξεχωριστές κάλπες.
    Ειδικά όμως για τις αρχαιρεσίες που αφορούν τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην Δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία), δύναται να γίνουν σε έκτακτες περιπτώσεις και σε άλλο μήνα του ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τις αποφάσεις και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και αναλόγως του χρόνου λήξεως της θητείας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
    Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν άλλοτε από τον ως άνω οριζόμενο χρόνο πραγματοποίησης τους, μέχρι όμως (2) μήνες νωρίτερα ή αργότερα, από την παραπάνω προβλεπόμενη ημερομηνία, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του Δ.Σ και έγκρισης της πλειοψηφίας του Διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Δ.Σ), που θα τις ορίζει χρονικά.
 Β. Η ψηφοφορία που θα ολοκληρωθεί σε μία ή δύο ή και τρεις συνεχείς μέρες (αναλόγως απόφασης του Δ.Δ.Σ), δύναται να λάβει χώρα σε μία , δύο , τρείς , τέσσερις , πέντε ή και στις έξι (6) έδρες [Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα] των επιμέρους Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.Θ,  με μία ή περισσότερες κάλπες ταυτόχρονα  ή να πραγματοποιηθεί σε λιγότερες έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, που αντικειμενικά έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό τακτοποιημένων τοπικών μελών ή παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία μετακίνησης.  Σε κάθε περίπτωση , ανεξάρτητως απόφασης του Δ.Δ.Σ, η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της Ένωσης, στη Κομοτηνή. 
      Σε περίπτωση διενέργειας αρχαιρεσιών ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΠΗ στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. τότε ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΓΙΑ ότι αυτές θα πραγματοποιούνται:
·         Στην Κομοτηνή, εφόσον το Δ.Δ.Σ. αποφασίσει μία (1) μέρα αρχαιρεσιών.
·          Αρχικά, σε προκαθορισμένη έδρα της Ανατολικής Μακεδονίας και στη συνέχεια στη Θράκη (Κομοτηνή) όταν αποφασίσει το Δ.Δ.Σ δύο (2) ημέρες αρχαιρεσιών.
·         Σε προκαθορισμένη έδρα του Έβρου, της Ανατολικής Μακεδονίας και τελευταία στην έδρα της Ένωσης (Κομοτηνή), όταν αποφασίσει το Δ.Δ.Σ τρεις (3) συνεχείς ημέρες αρχαιρεσιών.

Γ. Έκαστη ψηφοφορία σε κάθε οριζόμενη έδρα αρχίζει την 10:00΄ ώρα και τελειώνει την 17:00΄ ώρα, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και μία (1) ώρα, ήτοι ως 18:00΄, με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά, εφόσον υπάρχουν μέλη που περιμένουν ή αναμένονται να ψηφίσουν. Μπορεί όμως και να μειωθεί μέχρι μία (1) ώρα, ήτοι ως 16:00΄, με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής και σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων, που καταχωρείται στα πρακτικά της διαδικασίας, εφόσον συνηγορούν οι υποψήφιοι επειδή τα μέλη έχουν προσέλθει και ψηφίσει ή όταν επιβεβαιωμένα δεν αναμένεται νέα προσέλευση εκλογέα. Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων και ανεξάρτητων υποψηφίων και τους σφραγισμένους φακέλους και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο (παραβάν), όπου αφού προηγουμένως σημειώσει σταυρό-ους προτίμησης δίπλα στο όνομα ή στα ονόματα του/των υποψηφίου-ων που επιθυμεί και τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια εντός των φακέλων, ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες.
     Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει μέγιστο αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον συνολικό  αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν.1264/1982, δηλαδή ως και επτά (7) ή ως και εννέα (9) σταυρούς για το Δ.Σ. [ανάλογα της αριθμητικής σύνθεσης του Δ.Σ που θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος], μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι έναν σταυρό (1) για κάθε Εκπρόσωπο στα Συμβούλια Μεταθέσεων έκαστης Διεύθυνσης Αστυνομίας της Α.Μ.Θ και τέλος για τους Αντιπροσώπους, σε κάθε ψηφοδέλτιο μέχρι τόσους σταυρούς όσος είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός Αντιπροσώπων που μπορεί μαθηματικά να εκλέξει η Ένωση με γνώμονα το πηλίκο του συνολικού αριθμού  τακτοποιημένων μελών της δια/προς το εκάστοτε αριθμητικό μέτρο εκλογής Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας ή όπως αλλιώς ειδικότερα ορίζεται στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της δευτεροβάθμιας οργάνωσης (Π.Ο.ΑΞΙ.Α).
   Οι σταυροί σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι είτε μπροστά, είτε μετά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Μετά ταύτα ο εκλογέας ρίχνει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες, υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί.
    Αν κάποιος εκλογέας  προσέλθει έχοντας ξεχάσει την αστυνομική του ταυτότητα, μπορεί να ψηφίσει κανονικά με την επίδειξη του διπλώματος ή άλλου δημόσιου εγγράφου, που να αναγράφει τα στοιχεία του. Αν δεν κατέχει δημόσιο έγγραφο ή ταυτότητα, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ομόφωνα επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία του ότι ταυτίζονται με το προσελθόν εγγεγραμμένο μέλος, δύναται να ψηφίσει.  
 Δ. Η ψηφοφορία γίνεται παρουσία του οριζόμενου, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, Δικαστικού Αντιπροσώπου που είναι και ο/η Πρόεδρος της τριμελής Εφορευτικής Επιτροπής, τα δύο μέλη της οποίας [τακτικά και αναπληρωματικά] ορίζονται προηγουμένως με απόφαση της τελευταίας χρονικά Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης ή εάν δεν έγινε αυτό, της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. και μετά από κλήρωση (στην περίπτωση που οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι περισσότεροι αριθμητικά), ο δε ονομαστικός προσδιορισμός τους λαμβάνει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο της ανακήρυξης υποψηφιοτήτων του προηγούμενου άρθρου και τουλάχιστον τρεις (3) μέρες νωρίτερα της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών, προκειμένου αφενός τα ορισθέντα μέλη της να μην είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για κάποιο αξίωμα-όργανο, αφετέρου να τους δοθεί η υπηρεσιακή δυνατότητα να παρευρεθούν, πέραν των αριθμητικών περιορισμών και ποσοστώσεων του παρόντος άρθρου 6, εφόσον την ίδια μέρα των αρχαιρεσιών διεξάγεται και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης.
    Η μεταφορά και η φύλαξη της εκλογικής κάλπης, σε περίπτωση λήψης απόφασης δύο ή τριών ημερών αρχαιρεσιών, πραγματοποιείται με μέριμνα του/των δικαστικού/ων αντιπροσώπων και της Εφορευτικής Επιτροπής.
   Μετά το πέρας και της τελευταίας μέρας ψηφοφορίας στη Κομοτηνή, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τις κάλπες, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τους τυχόν πλεονάζοντες, κατόπιν σύγκρισης με την κατάσταση των ψηφισάντων και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και στην καταμέτρηση των παραταξιακών ψηφοδελτίων και των αντιστοίχων σταυρών προτίμησης. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για θέματα ακυρότητας ψηφοδελτίου, πράγμα που καταχωρείται στο ως άνω πρακτικό, με γνώμονα και κριτήριο ότι, κάθε τι που είναι δυνατόν να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα σε κάποιο ψηφοδέλτιο έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της εκλογής, έχει ως συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
  Ε.  Κατόπιν συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται όλα όσα έλαβαν χώρα κατά τις εκλογές (ώρα έναρξης εκλογής, προβλήματα, ακυρότητες, αριθμός ψηφισάντων, αριθμός έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, αριθμός ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός-παράταξη και κάθε μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, ακριβής αριθμός σταυρών που έλαβε ο υποψήφιος κάθε συνδυασμού, η σειρά εκλεγμένων ανά όργανο κλπ), το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο (Δικαστικό Αντιπρόσωπο) και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.        
    Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη κατά σειρά σταυρών των εκλεγέντων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία [Π.Ο.ΑΞΙ.Α] και τους Εκπροσώπους στα τοπικά υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.&Θ. καθώς και των αναπληρωματικών αυτών, με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν.1264/1982 (Άρθρο 18 του Ν.3938/2011), συντασσομένου οικείου πρακτικού.
     Οι  έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία  κατανέμονται στους συνδυασμούς ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Εκπρόσωπος της Ένωσης στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.&Θ. εκλέγεται αποκλειστικά ο υποψήφιος του συνδυασμού που πλειοψήφησε και αναπληρωματικός του ο δεύτερος σε αριθμό σταυρών του ίδιου συνδυασμού. Για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσο είναι το κλάσμα του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου εκλογής που θέτει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Στους τελικώς εκλεγμένους, εφόσον το αποτέλεσμα του κλάσματος είναι μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη Αντιπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκλεγμένων Αντιπροσώπων θα είναι αυτός, που προβλέπεται με βάσει τα ισχύοντα στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ομοσπονδίας.
     Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας Αντιπρόσωπων του ίδιου συνδυασμού, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων και εκλέγονται όσοι προβλέπονται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά απόλυτη σειρά εξόδου, από την κληρωτίδα. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
     Μόνο για τα ειδικότερα θέματα & προκύπτουσες  λεπτομέρειες των αρχαιρεσιών που δεν ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο, θα λαμβάνεται έγκαιρη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΕΚΛΟΓΗ  ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Άρθρο 13

    Οι εκλεγέντες στο Δ.Σ. συνέρχονται με πρωτοβουλία του πρώτου σε αριθμό σταυρών υποψηφίου, αποκλειστικά του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τις αρχαιρεσίες. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και  Πρόεδρος εκλέγεται αυτός  που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθείται, εάν χρειαστεί, το στάδιο κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται χωριστά και για την εκλογή των λοιπών αξιωμάτων εντός του Δ.Σ, του Α΄, Β΄& Γ΄ Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέως, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του Εκτελεστικού Γραμματέα, του Οργανωτικού Γραμματέα και του Ταμία. Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι κατά την κατανομή αξιωμάτων-θέσεων εντός του νέου προεδρείου. Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου ή των λοιπών μελών του προεδρείου για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος.  
    Θέση απλού Μέλους του Δ.Σ. καταλαμβάνει ο εκλεγείς σύμβουλος, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα αξιώματα εντός του Προεδρείου, κατά τη παραπάνω διαδικασία κατανομής. Δεν μπορεί κάποιο μέλος του Δ.Σ. να έχει περισσότερες από δύο θέσεις αξιώματα εντός του Δ.Σ, ενώ ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας κατέχουν μόνο τη θέση αυτή, μη δυνάμενοι να εκλεγούν και σε άλλη εντός του Δ.Σ.  Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.  Το παλαιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 14

     Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεών της με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 και επόμενα του παρόντος Καταστατικού.
    Αποφασίζει για κάθε θεσμική παρέμβαση της Ένωσης, την αποστολή εγγράφων και ανακοινώσεων σε φορείς και αρχές, τη σύνταξη δελτίων τύπου και ενημερωτικών δελτίων, αλλά και για κάθε άλλο μέτρο που αφορά τη Διοίκηση της Ένωσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παρόντος Καταστατικού.
    Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για την διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους.
    Εξετάζει και αποφαίνεται σε όλα τα θέματα των μελών της, εισηγούμενη τη συνδικαλιστική τους αντιμετώπιση ή την προώθηση τους στη Ομοσπονδία. Καταρτίζει κάθε χρόνο τον οικονομικό ισολογισμό, τον προϋπολογισμό καθώς και τον διοικητικό απολογισμό (πεπραγμένα).
    Αποφασίζει για τα κατεπείγοντα ζητήματα και για τις απαιτούμενες οικονομικές δαπάνες λειτουργίας της, στα πλαίσια του καταρτισθέντος προϋπολογισμού και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.    
    Ανακηρύσσει, τα επίτιμα μέλη της Ένωσης και τους Επίτιμους απελθόντες του Δ.Σ. ή των άλλων θεσμικών οργάνων οι οποίοι διακρίθηκαν και προσέφεραν ως αναγνώριση, κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.   ΑΠΑΡΤΙΑ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Άρθρο 15

    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα [σε ειδικές περιπτώσεις ύπαρξης υπηρεσιακών κωλυμάτων, το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί μέχρι και 15ημέρες] και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρός του ή το αιτηθούν έγγραφα τουλάχιστον τρία μέλη [7επταμελές Δ.Σ] ή τέσσερα (4) μέλη του σε [9εννεαμελές Δ.Σ]. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ., τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια την δέκατη πέμπτη (15) ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις των τακτικών συνεδριάσεων αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί σε δύο (2) ημέρες, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο θα έχει ως βασικό θέμα τον έκτακτο λόγο που τη προκάλεσε. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση. Τουλάχιστον τρεις (3) μέρες νωρίτερα της συνεδρίασης, με μέριμνα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, αποστέλλεται έγγραφη ενημέρωση περί της επικείμενης Συνεδρίασης στις Υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. προκειμένου διευκολύνουν υπηρεσιακά τη συμμετοχή τους σε αυτή (χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας κλπ).
    Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο πέντε (5) από τα μέλη του σε επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ή το λιγότερο επτά (7) μέλη του σε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας από την ύπαρξη ζυγού αριθμού προσελθόντων μελών στο Δ.Σ κατά οποιαδήποτε συνεδρίαση [τακτική ή έκτακτη], η ψήφος του Προέδρου μετρά για διπλή. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες ή για εξαιρετικούς λόγους όποτε χρονικά αποφασισθεί από τα προσελθόντα μέλη.
    Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, από τρεις (3) συνεχείς ή τέσσερις (4) μη συνεχείς (τακτικές ή έκτακτες) συνεδριάσεις σε διάστημα ενός χρόνου ή οκτώ (8) συνολικά συνεδριάσεις καθ’ όλη τη τριετή διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., αφού καταγραφεί η απουσία του στο πρακτικό της τελευταίας συνεδρίασης, θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και αντικαθίσταται αυτομάτως από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κατά τις παραπάνω διακρίσεις του Καταστατικού. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει στο εξωτερικό ή  μετακινηθεί σε άλλη διοικητική περιφέρεια ή γενικά κωλυθεί για άλλο λόγο των συνδικαλιστικών του υποχρεώσεων (παρουσία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, συμμετοχή σε πορείες, εκδηλώσεις, συναντήσεις με φορείς κλπ) μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο, χρειάζεται την άδεια του Δ.Σ. Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη αναχώρηση του μέλους για το εξωτερικό ή από την συμπλήρωση του εξαμήνου συνδικαλιστικής απουσίας του, να το αντικαταστήσει εντός του Δ.Σ με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
    Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται αποδεδειγμένα να παρουσιασθεί για να συμμετάσχει σε Συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει προφορικώς ή εγγράφως για τους λόγους του κωλύματος του, μέχρι την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, άλλως εκλαμβάνεται ως αδικαιολόγητη η απουσία του και προσμετρείται αριθμητικά σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι λόγοι αυτοί εκλαμβάνονται ως δικαιολογημένη απουσία ή όχι, με πλειοψηφούσα απόφαση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. που καταχωρείται στην αρχή του Πρακτικού της Συνεδρίασης.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΕΛΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 16       

  Α:  Πρόεδρος    

   1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση.
   2.  Ο Πρόεδρος και εν απουσία ή κωλύματος του, ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των δικαστηρίων της χώρας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το παρόν. Ο Πρόεδρος  υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό πληρωμής κ.λ.π.
  3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, από τον Β΄ ή τον Γ΄ Αντιπρόεδρο. Τους Αντιπροέδρους αναπληρώνει το Μέλος του Δ.Σ  που εκλέχθηκε με τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη, πλην του Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους τρείς Αντιπροέδρους μέρος από τις αρμοδιότητές του καθώς και την ευθύνη συστηματικής παρακολούθησης υπηρεσιακών θεμάτων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.Θ και την εκπροσώπηση της Ένωσης σε απορρέουσες συνδικαλιστικές υποχρεώσεις.
  4. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα Μ.Μ.Ε.(έντυπα και ηλεκτρονικά) γίνονται κατά κανόνα μόνο από τον Πρόεδρο ή κατ’ εξαίρεση από εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο, μέλος του Δ.Σ.
  5. Η τελική εποπτεία όλων των συνδικαλιστικών οργάνων της Ένωσης του άρθρου 7, πλην της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ανήκει στον Πρόεδρο της Ένωσης.

  Β:  Γενικός Γραμματέας
    1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ, μεριμνά για τη προετοιμασία των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ενημερώνει το Μητρώο Μελών της Ένωσης, καταχωρεί τις εγγραφές & διαγραφές μελών για την έναρξη ή τη παύση συνδρομής, κρατά ενημερωμένο το Βιβλίο Ειδών & Υλικού εξοπλισμού της Ένωσης, κρατεί τη σφραγίδα και τα λοιπά βιβλία, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις, τις πληρωμές και το αρχείο της Ένωσης. Ενεργεί την πάσης φύσεως αλληλογραφία (συμβατική και ηλεκτρονική), που περιλαμβάνει και την τακτική αποστολή ευχητήριων καρτών βάσει της εθιμοτυπίας και συντάσσει-υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις ανακοινώσεις που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες.
  2. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, στον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Εκτελεστικό Γραμματέα (εφόσον υφίσταται), μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.
   3. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την ετήσια « έκθεση πεπραγμένων » του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

  Γ:  Αντιπρόεδροι
1. Οι Αντιπρόεδροι της Ένωσης είναι οι βοηθοί του Προέδρου στα καθήκοντά του.
2. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται  ο Πρόεδρος όλα τα παραπάνω καθήκοντα του ασκεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος, αν κωλύεται και αυτός τότε τα καθήκοντα ασκεί ο Β΄ Αντιπρόεδρος, και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων.
3.Οι Αντιπρόεδροι, όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση της Ένωσης σε εκδηλώσεις και απορρέουσες συνδικαλιστικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων της Ένωσης και της συνεργασίας της με άλλους φορείς. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος στο πλαίσιο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αναθέτει ανάλογα την εκπροσώπησή σε κάθε νομό ή Διεύθυνση Αστυνομίας της ΑΜΘ του στους Αντιπροέδρους.
4. Οι Αντιπρόεδροι παρακολουθούν συγκεκριμένα θεσμικά θέματα που τους αναθέτει ο Πρόεδρος και εποπτεύουν επικουρικά με τον Πρόεδρο τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων της Ένωσης.

 Δ: Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέα – Οργανωτικός Γραμματέας – Εκτελεστικός Γραμματέας 
1. Ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας είναι ταυτόχρονα οι βοηθοί στο έργο και τις υποχρεώσεις του Γενικού Γραμματέα κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό.
2. Ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα είναι βοηθός του Γενικού Γραμματέα σε θέματα προετοιμασίας αλληλογραφίας και εθιμοτυπίας. Σε θέματα οργανωτικά που σχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία συμμετοχής της Ένωσης σε πορείες διαμαρτυρίας, με τη προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης ή των αρχαιρεσιών, με διενέργεια επιμορφωτικών ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων της Ένωσης, μέρος των αρμοδιοτήτων του ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να μεταβιβάσει στον Οργανωτικό Γραμματέα. Τέλος, στον Εκτελεστικό Γραμματέα ανατίθεται κατά κανόνα η παρακολούθηση των Γραμματειών Ανθυπαστυνόμων και Γυναικών της Ένωσης καθώς και η συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών που θα αποφασίζει το Δ.Σ. 
3. Όταν υφίσταται επταμελές Δ.Σ (και όχι εννεαμελές), ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα είναι ταυτόχρονα και Εκτελεστικός Γραμματέας της Ένωσης.
4. Την συνολική ευθύνη εποπτείας του έργου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του Οργανωτικού και του Εκτελεστικού Γραμματέα, έχει ο Γενικός Γραμματέας.


Ε:  Ταμίας
  1.Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης κατόπιν επιμέρους αποφάσεων του Δ.Σ και τηρεί τα απαιτούμενα γι’ αυτό ταμειακά και λογιστικά βιβλία. Μεριμνά για την υποβολή φορολογικής δήλωσης της Ένωσης, ενώ το κόστος αυτό επιβαρύνει τα έξοδα του ταμείου. Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των πεντακοσίων (500 Ευρώ) ποσό, στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην Τράπεζα.
 2. Κρατάει ενήμερο το βιβλίο νομικών εξόδων-οικονομικής ενίσχυσης μελών ένεκα ποινικής ή πειθαρχικής εμπλοκής τους. Πραγματοποιεί τα ηλεκτρονικά εμβάσματα πληρωμών οφειλών της Ένωσης με τη σύμπραξη του Πρόεδρου.
 3. Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται, είτε με τη χρήση της αναληπτικής-χρεωστικής εταιρικής κάρτας του τηρούμενου Λογαριασμού Όψεως της Ένωσης, η οποία εκδίδεται στο όνομά του, είτε με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου του Δ.Σ. 
4. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο προσυπογράφεται δε, από τον Γενικό Γραμματέα και παρουσιάζει την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου.  Για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές συμπράττει με τον Πρόεδρο της Ένωσης, ως αποκλειστικοί  εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές του τηρούμενου Λογαριασμού Όψεως της Ένωσης, μέσω των προσωπικών κωδικών που τους χορηγούνται από την Τράπεζα, ύστερα από την υποβολή και έγκριση των σχετικών δικαιολογητικών. Μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, οι απερχόμενοι και οι νέοι Πρόεδροι και Ταμίες της Ένωσης, προκειμένου για την παράδοση-παραλαβή του ταμείου, προσέρχονται στην Τράπεζα για την επικαιροποίηση των στοιχείων των νέων διαχειριστών του τηρούμενου Λογαριασμού της Ένωσης,.
 5. Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον ίδιο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ –- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Άρθρο  17
         
 Α. Σε περίπτωση που κάποια Διεύθυνση Αστυνομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν εκπροσωπείται με εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ένωσης και εφόσον δεν υπάρχει άλλο εκλεγμένο μέλος σε άλλη Υπηρεσία, μη διοικητικά υπαγόμενη σε αυτή, εντός της ίδιας περιφερειακής Ενότητας (αστυνομικές σχολές, τμήματα δοκίμων αστυφυλάκων κλπ), τότε ο εκλεγμένος Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης αυτής καθώς και ο εκλεγμένος Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία-εφόσον υπάρχει και υπηρετεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία εντός της ίδιας Περιφερειακή Ενότητας με τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Αστυνομίας-δύνανται να ασκούν παράλληλα καθήκοντα Συνδέσμου-ων της Ένωσης με αυτή την Διεύθυνση Αστυνομίας αλλά και με τις υπόλοιπες (εφόσον υφίστανται) αστυνομικές υπηρεσίες μη υπαγόμενες σε αυτή (σχολές-Τ.Δ.Α κλπ), της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
    Οσάκις κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ, οι σύνδεσμοι θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος σε Διοικητικά Συμβούλια, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να ενημερώνεται σφαιρικά το Δ.Σ. της Ένωσης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των τοπικών μελών των Αστυνομικών Υπηρεσιών της συγκεκριμένη περιφερειακής ενότητας, που δεν εκπροσωπείται από αιρετό μέλος στο Δ.Σ.
    Μία φορά το χρόνο και πριν τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Α.Μ.Θ, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ένωσης και σε πόλη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ που θα καθορίζεται από αυτό, δύναται να συνεδριάζουν από κοινού με το Δ.Σ. και οι Εκπρόσωποι στα Συμβούλια μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Α.Μ.Θ μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και προβληματισμοί, σχετικά με τα αιτήματα μεταθέσεων των μελών, τα υφιστάμενα οργανικά κενά των Υπηρεσιών και την αναγκαιότητα (κατά προτεραιότητα) κάλυψής τους.
 Β. Η Ένωση εκπροσωπείται θεσμικά στο δευτεροβάθμιο όργανό την Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), μέσω των αιρετών Αντιπροσώπων της, που εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος Καταστατικού. Συμμετάσχουν στα Ετήσια Τακτικά και Έκτακτα Συνέδρια της Ομοσπονδίας στα οποία οφείλουν να μεταφέρουν αυτούσια τη θέση της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Πρακτικά και τα αιτήματα των μελών της, όπως αυτά απαριθμούνται στα εκάστοτε Ψηφίσματα της.
    Ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώματα των Αντιπροσώπων της Ένωσης, ρυθμίζονται συνδυαστικά και από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του δευτεροβάθμιου οργάνου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο  18

   Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή της τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Δ.Σ. εκτός από τη καταβολή του καθορισμένου ποσού των 5 Ευρώ για τη συμμετοχή στις εκλογές.
   Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
   Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει οποτεδήποτε το επιθυμεί τα λογιστικά του Ταμείου [υποχρεωτικά μία φορά το έτος και όχι περισσότερες από τρείς], το βιβλίο εσόδων εξόδων της Ένωσης καθώς και το λογιστικό υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό και γενικά την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης ειδικά πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση και εν συνεχεία συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη της. 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
   
Άρθρο 19
Α. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ένωσης, που  αναπληρώνεται από τον Α΄ ή  Β΄ Αντιπρόεδρο.
     Στη σύνθεσή του Πειθαρχικού Συμβουλίου (εκτός του Προέδρου) συμμετέχουν τέσσερα ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση μεταξύ των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. όταν συντρέχει λόγος σύγκλισης του οργάνου και αναπληρώνονται από άλλα ορισμένα μέλη του Δ.Σ.
    Το πειθαρχικό συμβούλιο είτε επιβάλλει τις ποινές του άρθρου 3&4 του παρόντος, είτε εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την οριστική αποβολή του μέλους ή επιβάλλει ποινή Γραπτής Επίπληξης ή ακόμα και την παύση των καθηκόντων μελών Γραμματειών και Εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 εδαφ. Β΄ του παρόντος. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου για την επιβολή ποινών, αν δεν προσβληθούν μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή τους από τον Γενικό Γραμματέα στον ενδιαφερόμενο, καθίστανται εκτελεστές στη Γενική Συνέλευση.
    Η προσφυγή του μέλους επιδίδεται στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και η εξέταση της γίνεται με την ίδια διαδικασία, ήτοι νέα συγκρότηση του Οργάνου, μετά την εξέταση της οποίας η απόφαση του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου καθίσταται αμετάκλητη.
Β. Εξαίρεση κληρωθέντος μέλους του Δ.Σ. προκειμένου απέχει από τη συγκρότηση του πειθαρχικού οργάνου μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που το αιτηθεί, στις περιπτώσεις αιτιολογημένου κωλύματος ή συνυπηρέτησης του στην ίδια Διεύθυνση Αστυνομίας με το κρινόμενο μέλος, την οποία θέτει εγκαίρως υπόψη του Δ.Σ. Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. του αιτήματος εξαίρεσης, επαναλαμβάνεται κλήρωση μόνο για τη κάλυψη της θέσης του εξαιρούμενου. 
    Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ίδια και ταυτίζεται χρονικά με αυτή των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ  ΕΝΩΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άρθρο 20
 Α. Προκειμένου για την ειδικότερη και συστηματική παρακολούθηση όλων των υπηρεσιακών, οικονομικών, θεσμικών, ασφαλιστικών και λοιπών συνδικαλιστικών θεμάτων των Ανθυπαστυνόμων μελών της, η Ένωση διαθέτει βοηθητικό όργανο τη Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων, αποτελούμενη από έναν (1) μέχρι και πέντε (5) Ανθυπαστυνόμους ή Αξιωματικούς προερχόμενους εξ’ Ανθυπαστυνόμων [πλην Σ.Α.Ε.Α και Τ.Ε.Μ.Α] μέλη της. Η συγκρότηση της Γραμματείας Ανθυπαστυνόμων γίνεται μετά από κάθε εκλογή νέου Δ.Σ., το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση του σε σώμα, οι δε Ανθυπαστυνόμοι-Αξιωματικοί προερχόμενοι εξ’ Ανθυπαστυνόμων [πλην Σ.Α.Ε.Α και Τ.Ε.Μ.Α] που τη στελεχώνουν, αφού υποβάλλουν αίτηση, καθορίζονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφική ή ομόφωνη απόφασή του, για χρονικό διάστημα ίσο της θητείας του.
     Σκοπό έχει να εισηγείται θέματα προς το Δ.Σ., να μετέχει στις Ειδικές Επιτροπές που την αφορούν ή να υποβάλλει προτάσεις για την επίλυση των ειδικών ζητημάτων των Ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών προερχόμενων εξ’ Ανθυπαστυνόμων [πλην Σ.Α.Ε.Α και Τ.Ε.Μ.Α].
 Β.  Ομοίως για την επισταμένη παρακολούθηση των υπηρεσιακών, οικονομικών, θεσμικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών θεμάτων και της αλλαγής νομοθεσίας-νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τα ειδικά εργασιακά ζητήματα γυναικών μελών της, η Ένωση διαθέτει βοηθητικό όργανο τη Γραμματεία Γυναικών, αποτελούμενη από μία (1) μέχρι και (5) γυναίκες  μέλη της. Η συγκρότηση – στελέχωση της γίνεται με τον ίδιο τρόπο στην ως άνω παράγραφο [Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων] και για το αντίστοιχο διάστημα της θητείας του Δ.Σ. που την καθόρισε.
Γ.  Οι  Γραμματείες Ανθυπαστυνόμων & Γυναικών ονομαστικοποιούνται μετά την υποβολή σχετικών έγγραφων αιτημάτων προς το εκάστοτε Δ.Σ, με την προϋπόθεση ότι τέτοια αιτήματα υφίστανται, διαφορετικά η αρμοδιότητα παρακολούθησης των ειδικών ζητημάτων των δύο αυτών κατηγοριών μελών, θα ανατίθεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα [εννεαμελής σύνθεση Δ.Σ] ή στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα [επταμελής σύνθεση Δ.Σ] ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε κάποιο άλλο εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ, με πράξη εκχώρησης αρμοδιοτήτων από  τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης.
 Δ. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας [εννεαμελής σύνθεση Δ.Σ.] ή ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας [επταμελής σύνθεση του Δ.Σ]  εκ μέρους του Δ.Σ της Ένωσης είναι οι αρμόδιοι σε κάθε περίπτωση να συνεργάζονται με τα μέλη των Γραμματειών και έχουν την ειδική ευθύνη συντονισμού τους,  παρακολούθησης και ελέγχου της θεσμικής δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας των δύο (2) Γραμματειών προκειμένου για την επίτευξη του στόχου υπάρξεως των. Συνάμα, οφείλουν  να ενημερώνουν το Δ.Σ για τα ειδικά θέματα τους αλλά και  ενίοτε να εισηγούνται  στο Δ.Σ. ή στο Πειθαρχικό συμβούλιο την παύση των καθηκόντων τους και την αντικατάσταση των μελών των Γραμματειών, όταν υπάρχει έμπρακτη αδιαφορία  ή  έλλειψη πνεύματος συνεργασίας .

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 21

     Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να συγκροτεί για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται σκόπιμο, όταν παρίσταται συγκεκριμένη συνδικαλιστική ανάγκη, ειδικές επιτροπές, στις οποίες να αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών, θεσμικών, υπηρεσιακών ή άλλων ειδικών θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση  ή την Ελληνική Αστυνομία ή προάγουν τη σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης του έργου της από τους πολίτες. Απαρτίζονται από τρία (3) μέλη της Ένωσης που καθορίζονται από το Δ.Σ πριν την συγκρότηση της κάθε Ειδικής Επιτροπής, καθώς και έναν (1) πρακτικογράφο.
    Τα αποτελέσματα της συσταθείσας επιτροπής υποβάλλονται στο Δ.Σ με τη μορφή Έκθεσης Πορίσματος, προκειμένου ληφθούν σχετικές αποφάσεις, ώστε  να  τύχουν περαιτέρω ενεργειών , θεσμικών παρεμβάσεων ή  προωθηθούν στο δευτεροβάθμιο όργανο [Ομοσπονδία –Π.Ο.ΑΞΙ.Α].  
    Ο Εκτελεστικός Γραμματέας [εννεαμελής σύνθεση Δ.Σ.] ή ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας [επταμελής σύνθεση του Δ.Σ]  εκ μέρους του Δ.Σ της Ένωσης είναι οι αρμόδιοι για την παρακολούθηση του έργου των Ειδικών Επιτροπών χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή των ίδιων σε αυτές.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 22

     Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης φαίνεται-προκύπτει κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζεται αρχές κάθε χρόνου (έναρξη νέου οικονομικού έτους). Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που πέρασε και ο τρίτος τον προγραμματισμό της οικονομικής χρήσης του επόμενου χρόνου.
    Οι δαπάνες της Ενώσεως για να γίνουν, πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
     Κατ’ εξαίρεση αυτού και μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) Ευρώ εντός του οικονομικού έτους, εφόσον υπάρχει πραγματική, έκτακτη και μη προβλέψιμη ανάγκη, που δεν συμπεριελήφθη στο προϋπολογισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καλύψει το ποσό αυτό από το Ταμείο της Ένωσης, αφού προηγουμένως αναφέρει εγγράφως στα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής το λόγο και την αναγκαιότητα κάλυψης του ποσού αυτού. Η εξελεγκτική επιτροπή εντός δέκα (10) ημερών πρέπει να αποφανθεί θετικά για την κάλυψη του ποσού αυτού, άλλως, σε περίπτωση δηλαδή αρνητικής απόφασης της εξελεγκτικής επιτροπής ή υπέρβασης του ως άνω οριζόμενου ποσού, απαιτείται έκτακτη τροποποίηση του προϋπολογισμού που μπορεί να κάνει η τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Άρθρο 23

    Η Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο περιμετρικά την επωνυμία της. Εντός μικρότερου ομόκεντρου κύκλου απεικονίζεται ο προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας «Άγιος Αρτέμιος». Με την επίθεση της σφραγίδας, επισημοποιείται κάθε έγγραφο της Ένωσης.
   Στο έμβλημα της Ένωσης απεικονίζονται: στο κέντρο, η γεωγραφική απεικόνιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε κύκλο φέρει την επωνυμία της και το έτος ίδρυσής της (1995),  ενώ στο άνω μέρος της,  πάνω από την γεωγραφική απεικόνιση της περιφέρειας, υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ήτοι η ζυγαριά της δικαιοσύνης, της ισότητας των πολιτών που το διατρέχει το κλαδί ελιάς, σύμβολο της Ελλάδας και του αρχαίου πολιτισμού της.
    Κάθε επίσημο έγγραφο πρέπει να φέρει στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας, το έμβλημα της Ένωσης και στο μέσο της τελευταίας σελίδας, ανάμεσα στις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, την σφραγίδα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 24

   Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης χρειάζεται αντίστοιχα η παρουσία τoυ ενός δευτέρου  (1/2)  ή των δύο τρίτων (2/3) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
    Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων, μελών. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα.     
    Σε περίπτωση διάλυσης της  Ένωσης η περιουσία διατίθεται στο λογαριασμό που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών  [τ.Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη] ή σε περίπτωση άλλης μετονομασίας του, στο αρμόδιο Υπουργείο που θα υπάγεται η ΕΛ.ΑΣ., ειδικά για τους αναξιοπαθούντες αστυνομικούς και τις οικογένειες τους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ &  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
                          
                                                           Άρθρο 25

  A. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου για την έγκριση της τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού, η θητεία των υφιστάμενων αιρετών οργάνων της Ένωσης, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Εκπροσώπων στα Συμβούλια μεταθέσεων των Διεύθυνση Αστυνομίας-Αστυνομικών Διευθύνσεων Α.Μ.&Θ και των Αντιπροσώπων της στο δευτεροβάθμιο όργανο, την Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) συνεχίζει κανονικά μέχρι το εναπομείναν χρονικό διάστημα, δηλαδή ως και τον μήνα Ιούνιο του έτους 2018 που αυτή λήγει, οπότε και κηρύσσονται εκλογές.
     Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, θα έχουν άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της τροποποίησής του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικά διαδικασίες.
 Β. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν.1264/1982 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.1265/1994 και τον Ν.3938/2011. Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από το Νόμο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
      Το παρόν καταστατικό, που προήλθε από τροποποίηση του προηγούμενου Καταστατικού [στο πλαίσιο απόφασης της 17η έκτακτη Γενική Συνέλευση, Κομοτηνή 28-05-2011] ώστε η Ένωση να λειτουργεί νόμιμα και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αστυνομικών και ειδικότερα των Αξιωματικών, Ανθυπαστυνόμων και Δοκίμων Υπαστυνόμων της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετούν στην Περιφέρεια Α.Μ.&Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.5 του Ν.3938/2011 και αποτελείται από 25 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από την απαιτούμενη πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών του, στα πλαίσια της απαρτίας της 23ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στη Λεπτή Ορεστιάδας, στις 15 Ιανουαρίου 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-
                                                             
                   
     ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  15 – 01 - 2017


Τα Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης                  Τα Μέλη της 23ης Γενικής Συνέλευσης    
                                                                           
1.  ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       [ως οι συνημμένες καταστάσεις υπογραφόμενων μελών]
                    Πρόεδρος ΕΑ.ΑΜΘ

2.  ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
                   Γενικός Γραμματέας 

3.  ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
                   Α΄  Αντιπρόεδρος

4.  ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
              Β΄  Αντιπρόεδρος                 
                        
5.  ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
          Αναπλ.Γενικός Γραμματέας

6.  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
            Οργανωτικός Γραμματέας

7.  ΖΟΥΠΗ ΚΟΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                           Ταμίας